Záruka

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti Makita, spol. s r.o. (dále jen „Makita“)

 1. Na výrobky Makita, Dolmar, Maktec je poskytnuta záruka v rozsahu určeném v záručním listě.
 2. Objeví-li se na výrobku vada, na niž se záruka vztahuje, je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 3. Kupující může reklamaci uplatnit přímo ve společnosti Makita nebo u autorizovaného prodejce výrobků Makita, u něhož předmětný výrobek zakoupil.
 4. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do ČR dovezla firma Makita, spol. s r.o. a které kupující zakoupil u autorizovaného prodejce výrobků Makita uvedeného v seznamu autorizovaných prodejců výrobků Makita na www.makita.cz (dále jen „autorizovaný prodejce“), přičemž seznam autorizovaných prodejců je rovněž k dispozici k nahlédnutí u všech autorizovaných prodejců nebo přímo ve společnosti Makita. Na výrobky neuvedené v předchozí větě společnost Makita záruku neposkytuje a kupující může reklamaci uplatnit pouze u prodávajícího, u něhož příslušný výrobek zakoupil, zejména pak kupující nemůže uplatňovat reklamaci na takové výrobky přímo ve společnosti Makita.
 5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit:
  • vadný výrobek označený výrobním číslem,
  • doklad o koupi výrobku, z něhož je patrné datum koupě výrobku,
  • záruční list potvrzený autorizovaným prodejcem výrobků společnosti Makita.
 6. Výrobní číslo uvedené v záručním listu musí souhlasit s výrobním číslem vyznačeným přímo na výrobku. Nebude-li číslo vyznačené přímo na výrobku v době uplatnění reklamace čitelné či bude-li chybět, reklamace bude zamítnuta.
 7. Osoba uplatňující reklamaci doloží společnosti Makita či autorizovanému prodejci svoji totožnost a případné oprávnění jednat při reklamaci jménem kupujícího.
 8. Společnost Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 9. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující uplatňuje, je třeba společnosti Makita či autorizovanému prodejci, u něhož je reklamace uplatněna, sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu společnosti Makita či autorizovanému prodejci, u něhož je reklamace uplatněna.
 10. Je-li reklamace uplatněna přímo ve společnosti Makita, společnost Makita po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci ihned vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí,
  • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo standardní poštou).
 1. V případě, že výrobek má vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na:
  • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady
  • výměnu výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
  • přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy, není-li výše uvedený postup možný. Výši slevy stanoví společnost Makita.
 2. V případě, že výrobek má vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání jako výrobku bezvadného, anebo jedná-li se o vady sice odstranitelné, pro jejichž opakovaný výskyt nebo větší počet však kupující nemůže výrobek řádně užívat, má kupující právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy.
 3. Jedná-li se o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy. Výši slevy stanoví společnost Makita.
 4. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 5. Reklamovaný výrobek vydá Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí výrobku k reklamaci.
 6. Kupující je povinen si reklamovaný výrobek vyzvednout do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany společnosti Makita či autorizovaného prodejce, u něhož byla reklamace uplatněna, dle bodu 14. Po uplynutí této lhůty je Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, oprávněna požadovat poplatek za uskladnění výrobku. V případě, že si kupující výrobek nevyzvedne ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy byl povinen si výrobek vyzvednout, je Makita či autorizovaný prodejce oprávněn výrobek prodat. V případě, že hodnota výrobku přesahuje 3 000 Kč, vyrozumí nejdříve Makita či autorizovaný prodejce kupujícího o svém úmyslu výrobek prodat a poskytne kupujícímu lhůtu 30 dnů ode dne odeslání vyrozumění k vyzvednutí výrobku. Po marném uplynutí této lhůty Makita či autorizovaný prodejce výrobek prodá a z výtěžku uhradí náklady, které jim vznikly s uskladněním a prodejem výrobku.
 7. Doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá. Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, vystaví kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, o výsledku reklamačního řízení a o délce jeho trvání.
 8. V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně výrobku za nový, běží záruční doba uvedená v záručním listě pro nový výrobek znovu od jeho převzetí.
 9. V případě pozáruční opravy se na opravované části výrobku poskytuje záruka v délce 3 měsíců.
 10. V případě neoprávněné reklamace má Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. s

 

Je-li reklamace uplatněna u autorizovaného prodejce, u něhož předmětný výrobek kupující zakoupil, autorizovaný prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení společností Makita, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo standardní poštou).

 

ZÁRUČNÍ LIST pro výrobky společnosti Makita, spol. s r.o., IČ: 60754605 se sídlem Brno, Kaštanová 125d, PSČ: 620 00 (dále jen „Makita“)

 1. Makita poskytuje na své výrobky od data koupi výrobku záruku v délce 24 měsíců
 2. Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v době koupi výrobku zjevné či které nebyly kupujícímu známé.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené obvyklým užíváním.
 4. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin:
  • neodbornou manipulací s výrobkem
  • nedodržením pokynu uvedených v návodu k použití výrobku
  • použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen
  • používáním výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s návodem k použití
  • používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku
  • zanedbanou péčí o výrobek
  • zásahem neautorizovaného servisu
 5. Práva kupujícího ze záruky jsou upravena v Reklamačním řádu společnosti Makita.
 6. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení poevezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá.
 7. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle zvláštních právních předpisu.
On-line sklad
Autorizovaný prodejce
VÝHODY PRO VÁS
 • On-line sklad
 • Záruka vrácení do 14 dní
 • Originál Makita
 • 90% zboží ihned skladem
 • Ověřeno zákazníky
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 608 680 888 info@makita-eshop.cz Po - Pá 7:00 - 16:00
AKCEPTUJEME platebni_karty
Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby. Více informací Méně informací